Zasady ogólne opodatkowania

ZASADY OGÓLNE Z ZASTOSOWANIEM SKALI PODATKOWEJ

Jest to podstawowa forma opodatkowania. Ten, kto przed rozpoczęciem działalności lub do 20 stycznia roku podatkowego nie złoży oświadczenia o zastosowanie zryczałtowanych form opodatkowania albo oświadczenia o wyborze opodatkowania według jednolitej 19% stawki podatku, musi rozliczać się właśnie w ten sposób.

Podatek PIT płaci się od faktycznie uzyskanego dochodu.

Aby ustalić dochód, trzeba od przychodu z działalności gospodarczej odjąć koszty jego uzyskania. Przychody i koszty należy wykazywać w ewidencji, zwanej podatkową księgą przychodów i rozchodów lub księgach rachunkowych, prowadzonych zgodnie z przepisami o rachunkowości. 

Pamiętaj!

O tym, że będziemy płacić podatek według skali podatkowej, nie musimy zawiadamiać naczelnika urzędu skarbowego. Jeżeli jednak w poprzednim roku podatkowym byliśmy opodatkowani w innej formie i chcemy od nowego roku być opodatkowani na zasadach ogólnych według skali podatkowej, to musimy o tym poinformować właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

Rozliczając się na zasadach ogólnych musimy samodzielnie obliczać miesięczną lub kwartalną zaliczkę na podatek i wpłacać ją do urzędu skarbowego, bez obowiązku składania deklaracji.

Z kwartalnych zaliczek mogą skorzystać tzw. mali podatnicy, tj. podatnicy u których przychody ze sprzedaży wraz z podatkiem VAT nie przekroczyły w poprzednim roku podatkowym równowartości 1 200 000 euro, oraz podatnicy rozpoczynający działalność, z tym że podatnikiem rozpoczynającym działalność jest podatnik, który w roku rozpoczęcia tej działalności, a także w okresie dwóch lat, licząc od końca roku poprzedzającego rok jej rozpoczęcia, nie prowadził działalności gospodarczej samodzielnie lub jako wspólnik spółki niemającej osobowości prawnej oraz działalności takiej nie prowadził małżonek tej osoby, jeżeli między małżonkami istniała w tym czasie wspólność majątkowa. Podatnicy, którzy wybiorą kwartalne wpłaty zaliczek, mają obowiązek zawiadomić w formie pisemnej w terminie do 20 lutego roku podatkowego właściwego naczelnika urzędu skarbowego o wyborze tej metody. Podatnicy, którzy rozpoczynają prowadzenie działalności w trakcie roku podatkowego, składają zawiadomienie w terminie do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia tej działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Zawiadomienie to dotyczy również następnych lat podatkowych, chyba że podatnik złoży zawiadomienie o rezygnacji z tej metody. Obowiązek wpłacania zaliczki przy opodatkowaniu według skali podatkowej powstaje dopiero od miesiąca, w którym dochód z działalności, pomniejszony o niektóre odliczenia (m.in. zapłacone składki na ubezpieczenie społeczne), przekroczył kwotę określoną w skali podatkowej powodującą obowiązek zapłacenia podatku (w 2010 r. jest to 3091 zł).

Po zakończeniu roku podatkowego musimy złożyć do urzędu skarbowego zeznanie podatkowe o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w terminie do 30 kwietnia roku następnego (PIT-36). W zeznaniu tym wykazujemy i sumujemy również inne osiągnięte przez nas dochody opodatkowane według skali podatkowej, np. ze stosunku pracy, z emerytury, itp.

ZASADAY OGÓLNE Z ZASTOSOWANIEM PODATKU LINIOWEGO (jednolitej 19% stawki)

Podatek PIT w tej formie płaci się również od faktycznie uzyskanego dochodu.

Aby ustalić dochód, trzeba od przychodu z działalności gospodarczej odjąć koszty jego uzyskania. Przychody i koszty należy wykazywać w ewidencji, zwanej podatkową księgą przychodów i rozchodów1 lub księgach rachunkowych, prowadzonych zgodnie z przepisami o rachunkowości2.

Pamiętaj!

  • Do 20 stycznia roku podatkowego lub przed rozpoczęciem działalności musimy złożyć stosowne oświadczenie o wyborze tego sposobu opodatkowania właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego.
  • Jeżeli, w kolejnych latach chcemy nadal rozliczać się w ten sposób, nie musimy już składać oświadczenia.
  • Jeżeli w kolejnych latach nie chcemy być opodatkowani w tej formie, to musimy w terminie do 20 stycznia roku podatkowego zawiadomić w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z tego sposobu opodatkowania lub złożyć w tym terminie pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie zryczałtowanych form opodatkowania.

Należny podatek według 19% stawki obliczamy niezależnie od wielkości osiągniętego dochodu, co oznacza, że zaliczkę płacimy już za pierwszy miesiąc, w którym osiągnęliśmy dochód. W tym wypadku, nie występuje – jak w przypadku skali podatkowej – kwota niepowodująca obowiązku zapłacenia podatku.

Zaliczki płacimy miesięcznie lub kwartalnie, bez obowiązku składania deklaracji. Z kwartalnych zaliczek możesz skorzystać jeżeli spełniasz kryteria opisane w części dotyczącej zaliczek kwartalnych rozliczanych na zasadach ogólnych wg skali podatkowej

Po zakończeniu roku podatkowego musimy złożyć do urzędu skarbowego zeznanie podatkowe o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w terminie do 30 kwietnia roku następnego (PIT- 36L). W zeznaniu tym wykazujemy i opodatkowujemy jedynie dochód z działalności gospodarczej.

Jeśli więc osiągamy też inne dochody, np. ze stosunku pracy, to musimy złożyć odrębne zeznanie; w tym przypadku PIT-37.

Uwaga!

Jeśli wybraliśmy opodatkowanie według jednolitej 19% stawki podatku, to naszego dochodu z działalności gospodarczej nie możemy rozliczać wspólnie z małżonkiem, ani na zasadach przewidzianych dla osób samotnie wychowujących dzieci. Nie możemy też korzystać z ulg podatkowych (np. tzw. ulgi na dzieci3, ulgi na Internet4), z wyjątkiem ulgi dla osób osiągających dochody za granicą. Możemy odliczyć od dochodu tylko zapłacone składki na ubezpieczenie społeczne i od podatku zapłacone składki zdrowotne w wysokości 7,75% podstawy wymiaru tej składki. Ten sposób opodatkowania, wyklucza też możliwość opodatkowania innych naszych dochodów opodatkowanych według skali podatkowej, np. ze stosunku pracy, wspólnie ze współmałżonkiem, czy też na zasadach przewidzianych dla osób samotnie wychowujących dzieci.